Wat de doen bij een voetbalongeval?

Wat doen bij een voetbalongeval ?

Algemeen


1. Alle aangesloten leden zijn, door een gezamenlijke polis bij de Belgische voetbalbond, verzekerd
voor mogelijke voetbalongevallen.

2. Spelers, jonger dan 18 jaar, zijn bovendien verzekerd voor lichamelijke schade ten gevolge van een
ongeval op de heen- en terugweg tussen de woning en de plaats van de samenkomst door de club.
Belangrijk om weten is dat schade aan het voertuig nooit vergoed wordt !

3. Alle spelers zijn ook verzekerd voor ongevallen op de parking of in de kleedkamers (enkel
lichamelijke schade).

4. De verzekering van de voetbalbond komt NIET tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie of
rijkswacht (bv. bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd).

Administratieve formaliteiten bij een ongeval

A. Aangifte van ongeval :


1. Enkel de Gerechtigde Correspondent van de club is gemachtigd de briefwisseling met de
Voetbalbond te verzorgen.

2. Om een aangifte te doen dient de secretaris binnen de 21 kalenderdagen het formulier van
ongevalaangifte naar de Voetbalbond te sturen.

3. Vooraleer u naar de dokter of het ziekenhuis gaat, vraagt u een blanco-formulier "Ongevalaangifte".
Dit is te bekomen bij de terreinverzorger of te downloaden (zie bijlage van dit bericht).
U laat dit door de behandelende geneesheer invullen.
Voor kinesist: lees aandachtig punt 3 in rubriek B (*).

4. U bezorgt dit formulier, samen met een klever van uw mutualiteit, zo snel mogelijk (maximum 10
dagen na ongeval) aan de secretaris die voor verdere afhandeling zorgt. De andere zijde wordt, enkel
en alleen, door de secretaris ingevuld.

5. De voetbalbond stuurt na ontvangst een formulier met dossiernummer naar de secretaris. Dit
formulier dient terug naar de voetbalbond gestuurd te worden bij hervatting van de spelactiviteit.
Zolang dit niet is ingevuld en opgestuurd mag de spelactiviteit niet hernomen worden.

B. Terugbetaling van de geneeskundige kosten :

1. De verzekering van de voetbalbond betaalt enkel het verschil terug tussen het bedrag en de
tegemoetkoming van het ziekenfonds. Voor elk dossier is er een vrijstelling van 10.40 EUR afgetrokken
voor administratieve kosten.

2. Supplementen voor hospitalisatie in één- of tweepersoonskamers worden NIET terugbetaald.

3. Terugbetaling van speciale zorgen (bv. behandeling door kinesist) kan enkel mits volgende
voorwaarden voldaan zijn : (*)

a) De behandeling moet voorgeschreven zijn door een geneesheer. Dit kan de geneesheer vermelden
op de ongevalaangifte of door een afzonderlijk medisch attest.

b) De verzekering van de voetbalbond moet eerst zijn toestemming geven om deze kosten terug te
betalen ! De aanvraag voor terugbetaling kosten kinesist dient dus eerst, door de secretaris, naar de
voetbalbond te worden gestuurd. De voetbalbond geeft hierna toestemming voor een welbepaald
aantal behandelingen vanaf een bepaalde datum. Is de kwetsuur na al deze behandelingen nog niet
genezen, dient een NIEUWE AANVRAAG voor bijkomende behandelingen opgestuurd te worden.

c) Opgelet ! De terugbetaling kosten kinesist vervallen wanneer :
- Meer dan één behandeling per dag wordt aangerekend.
- De sportieve inactiviteit van de speler minder dan 15 kalenderdagen bedraagt.

4. Wat concreet te doen om kosten terug te krijgen? U bezorgt de secretaris :

a) Het formulier ‘Bewijs van genezing’, ingevuld door de behandelende geneesheer, als bewijs van
geschiktheid om terug te voetballen. Eerder mag men niet beginnen te voetballen.

b) Afrekeningstaten van uw mutualiteit.

c) Gelieve rekening te houden dat de voetbalbond deze bedragen ongeveer 1 maand, na het indienen
van de kosten, uitbetaalt aan de club. De club zal zo snel mogelijk na ontvangst de uitbetaling aan u
doorbetalen.

5. Belangrijke opmerking :

De voetbalbond behoudt zich het recht tot stopzetting van de tegemoetkoming en verval van het
dossier, wanneer :
a) De speler terug begint te voetballen vooraleer het dossier is afgesloten.
b) De duurtijd van het dossier langer is dan 1 jaar ! Bij zware kwetsuren dienen er dus tussentijdse
onkostennota's binnengestuurd te worden ! Aangezien niet alle details hier kunnen worden
weergegeven, spreekt het voor zich dat, bij eventuele vragen en opmerkingen, men best direct de
secretaris van de club contacteert.

onze sponsors